NL
:

Dienst Begeleiding Begroting

Dienst Begeleiding Begroting
22/10/2015
De dienst Begeleiding Begroting heeft als hoofdopdracht sturing, advies en ondersteuning te bieden bij het voeren van een modern en geïntegreerd systeem van begrotingsbeheer. Hij staat in voor zowel de voorbereiding, de coördinatie als de opvolging van de uitvoering van de begroting van de federale Overheid en van de instellingen die ervan afhangen.
 
De dienst Begeleiding Begroting zelf omvat onderstaande afdelingen:
 
Begroting en Controle   
Deze afdeling is belast met de volgende taken:
- vanuit een meerjarenperspectief meewerken aan de opstelling en de opvolging van de federale begroting en van de begrotingen van de diensten en instellingen die er van afhangen;
- de beleidscel van de minister van Begroting ondersteunen;
- adviezen uitbrengen in het kader van de wetten op de rijkscomptabiliteit en de regelgeving op de administratieve en begrotingscontrole;
- de ondersteuning van het begrotingsbeheer;
- mee onderhandelen over en de opvolging verzorgen van de bestuursovereenkomsten met de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Voor de uitvoering van deze taken is de afdeling Begroting en Controle samengesteld uit zes cellen. Vier daarvan staan in voor de opvolging van de begrotingen van de FOD‟s en de overige overheidsdiensten en –instellingen. Een centrale cel werkt als ondersteuning voor de vier andere cellen. Een andere cel behandelt de dossiers in verband met de terugbetaling van geneesmiddelen.  
 
Controle van de vastleggingen  

De controle van de vastleggingen vormt een onderdeel van de interne administratieve controle op de uitvoering van de begroting. Zij waarborgt de minister van Begroting dat de administratieve en wettelijke regels inzake overheidsopdrachten zijn nageleefd voor wat betreft de uitgaven opgenomen in de boekhouding voor het betrokken jaar en dat ze correct zijn geboekt en aangerekend.
Hiërarchisch hangt de controle van de vastleggingen af van de dienst Begeleiding Begroting. Toch werken de controleurs in zekere mate autonoom; ze hangen rechtstreeks af van de minister van Begroting. Ze zijn rekenplichtigen onderworpen aan de rechtsmacht van het Rekenhof.
De controle van de vasteleggingen heeft als voornaamste opdracht na te gaan of de uitgaven in overeenstemming met de wet- en regelgeving gebeuren (Worden de wetten op de overheidsopdrachten nageleefd ? Leven de FOD's hun interne administratieve procedures en die van het algemeen bestuur na ? Zijn de offertes geldig ? ...). De controle van de vastleggingen voert het nazicht op de boekhouding van de vastleggingen van de FOD's. Meer bepaald ziet hij er op toe dat :
- alle uitgaven geboekt worden; ze volgen het ritme er van op
- de kredieten niet overschreden worden
- de uitgaven correct worden aangerenk zowel op de begrotingskredieten als in de rekeningen van de algemene boekhouding.

 
 

 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten