NL
:

Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën

Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën
24/10/2013

De oprichting van een Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën

Sedert het begin van de regionalisering van België, werden inspecteurs van financiën ter beschikking gesteld van de Executieven van de Gemeenschappen en de Gewesten. Bij de federalisering van de Belgische Staat werd dit beginsel ingeschreven in de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
 
De wet heeft een autonoom Interfederaal Korps opgericht dat in samenwerking met de regeringen van de deelentiteiten beheerd wordt.
 

Opdracht

De inspecteurs van Financiën hebben een algemene adviesbevoegdheid. Deze geldt voor alle inkomsten- of uitgavencategorieën en ook voor alle voorstellen die ter zake een financiële weerslag kunnen hebben.
 
Ze voeren een driedubbele opdracht uit:
- begrotings- en financieel adviseur van de minister bij wie ze geaccrediteerd zijn;
- controleur namens en voor rekening van de Ministers van Begroting en Ambtenarenzaken;
- zij zijn rechtstreeks bevoegd voor de controle op alle verrichtingen die de ordonnateurs hebben gepland, met uitzondering van verrichtingen van gering belang of van dien aard dat de vastlegging ervan de ordonnateur geen enkele discretionnaire marge geeft.
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten