NL
:

Dienst Management Support

Dienst Management Support
27/02/2014
De opdracht van de dienst Management Support vloeit voort uit het oprichtingsbesluit van de FOD Budget en Beheerscontrole. Inhoudelijk werd de opdracht verder uitgediept in de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 betreffende de interne controle en de interne auditactiviteiten.
De dienst wil een expertisecentrum zijn op het vlak van de uitwerking en de ontwikkeling van methodes, normen en technieken inzake beheerscontrole. In het bijzonder wil hij de rol opnemen om te zorgen voor de uitwerking, de optimalisatie en de harmonisatie van de systemen van interne controle en interne audit in de overheidsinstellingen. De dienst wil uitgroeien tot de interne consultant en referentiepartner van de federale instellingen. Hij wil als expert ten dienste staan van alle federale overheidsdiensten die op hem een beroep wensen te doen.
 
Rekening houdend met de aan de FOD Budget en Beheerscontrole toegewezen middelen focust de dienst zich in de komende jaren op de implementatie van de interne controle en in overleg met het ACFO op de ondersteuning van de uitbouw van de interne audit in de betrokken federale overheidsdiensten.
Daartoe ontwikkelt de dienst in overleg met de belanghebbenden een aantal tools, instrumenten en methodologieën die op ruime schaal beschikbaar gesteld worden. De dienst Management Support vertrekt daarbij vanuit de erkende internationale standaarden (COSO, INTOSAI, IIA) en methodologieën inzake interne controle en interne audit. Hij onderhoud en stimuleert netwerken van de betrokkenen bij interne controle en interne audit. 
 

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening, efficiëntie en effectiviteit zijn termen die de laatste jaren steeds nadrukkelijker worden aangehaald in het voortdurend streven naar een performante overheid. De middelen zijn schaarser geworden; de behoeften scherper gesteld. Een langdurige crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen hebben de noodzaak van een goed uitgebouwd en gedocumenteerd internecontrolesysteem nog pertinenter gemaakt. Nadat de vorige regering reeds een belangrijk signaal gaf met de aanstelling van een regeringscommissaris, geeft ook de huidige regering in haar regeerakkoord expliciet aan dat de interne controle moet versterkt worden.
 
Om tegemoet te komen aan de behoefte die leeft in de instellingen en om uitvoering te geven aan het regeerakkoord heeft de dienst Management Support van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole getracht de door hem gebruikte techniek bij het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem uit te schrijven in een handige en gebruiksvriendelijke praktijkgids. Daarbij wordt ook een eenvoudige Excel-toepassing ter beschikking gesteld voor het opmaken van procesbeschrijvingen en het uitvoeren van risicoanalyses.
 
U kan hier zowel de praktijkgids als het Excel-bestand raadplegen en downloaden.
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft bij deze gids of bij het uitwerken van een internecontrolesysteem, kan u steeds vrijblijvend beroep doen op de diensten van Management Support.
 
 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten