NL
:

Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED)

Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED)
15/12/2015
Het oprichtingsbesluit van de federale overheidsdienst begroting en beheerscontrole (15 mei 2001) voorzag de opdracht om in te staan voor "de preventieve integriteitsbewaking" in het federaal administratief openbaar ambt.

De internationale omgeving heeft een bepalende rol gespeeld in de evolutie van het federaal integriteitsbeleid. Een aantal internationale instellingen, zoals de OESO, de Raad van Europa (GRECO) en de Verenigde Naties hebben immers als hefboom gefungeerd op dit domein.

Vandaar de oprichting van  het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (BAED) op 1 juli 2006 door de Ministerraad.

De Ministerraad ging ook akkoord met de nota over het federaal integriteitsbeleid en gaf het Bureau en zijn Adviesgroep onder meer de opdracht voor het schrijven van het deontologisch kader.

Het federaal integriteitsbeleid zal in de komende jaren in grote mate worden bepaald door de preventieve maatregelen in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003.

Integriteit

Integriteit verwijst, in brede zin, naar de samenhang die er bestaat tussen de waarden en normen die iemand nastreeft en zijn handelen. Integriteit verwijst ook naar het "juiste en het goede" doen in alle omstandigheden, alsook naar het eerlijk en rechtschapen handelen en reageren. Het al dan niet integer handelen vloeit voort uit het individu zelf en zijn/haar geweten, is persoonlijk.

Deontologie

Deontologie is het geheel van verplichtingen die samenhangen met de uitoefening van een beroep, teneinde te handelen conform de ethiek.

Moraal

is het geheel van principes en gedragsregels die te maken hebben met goed en kwaad, met plichten die de maatschappij oplegt zowel aan het individuele als aan het collectieve bewustzijn, terwijl ethiek meer het zoeken is naar het goede.

Ethiek

Ethiek is een praktische discipline (actie) alsook een normatieve discipline (regels) die tot doel heeft voor te schrijven hoe men zich dient te gedragen om sereen en onpartijdig te kunnen handelen.
Ethiek probeert de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.
Ethiek tracht een antwoord te bieden op de vraag hoe we het beste kunnen handelen.
Vandaag wordt ethiek beschouwd als een kritische benadering bij de moraliteit van handelingen, teneinde zich bewust te zijn van een maatschappelijk verantwoorde handeling.
Ethiek houdt verband met de begrippen vrijheid, bewegingsruimte en beslissingsvrijheid, terwijl de plichten en verplichtingen zich meer situeren bij de moraal.

Het recht

Het recht onderscheidt zich van de moraal en de ethiek, in die zin dat het zich niet uitspreekt over goed en kwaad, maar enkel definieert wat toegestaan en verboden is in een bepaalde maatschappij.
 
 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten