NL
:

De ERP (Enterprise Resource Planning) toepassing FEDCOM

De ERP (Enterprise Resource Planning) toepassing FEDCOM
21/04/2016
​De dienst Federale Accountant verzorgt het opstellen en neerleggen van de geconsolideerde rekeningen van de federale overheid. Hiervoor gebruiken de overheidsdiensten de ERP toepassing FEDCOM, die door de dienst Federale Accountant onderhouden en ondersteund wordt, waarin de diensten hun algemene en budgettaire boekhouding voeren. Meer informatie vindt u hieronder.

Wat is FEDCOM ? Wat is de dienst Federale Accountant? 

 
De dienst Federale Accountant is de dienst van de  Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, belast met de begeleiding en ondersteuning van de overheidsdiensten die gebruik maken van het FEDCOM-systeem. Zo verzekert de dienst Federale Accountant het correct opstellen en neerleggen van de geconsolideerde rekeningen.
FEDCOM is de naam van de ERP- toepassing die in gebruik werd genomen om de boekhouding van de Federale Staat te moderniseren. Deze is gebaseerd op de Enterprise Resource Planning-oplossing van SAP. Dit betekent dat FEDCOM zich niet beperkt tot de ondertsteuning van enkel de boekhouding. Daarnaast ondersteunt FEDCOM het volledige proces voor de uitgaven en de niet-fiscale inkomsten.
 

Op welke wet- en regelgeving steunen de dienst Federale Accountant en FEDCOM? 


- De Belgische wetgeving inzake algemene Rijkscomptabiliteit :
1. de wet van 15 maart 1991 houdende de hervorming van de algemene en provinciale comptabiliteit
2. de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en de Rijkscomptabiliteit
- De Europese wetgeving betreffende de klassering van de nationale rekeningen volgens het stelsel van de Europese rekeningen (reglement 2223/96 van 26 juni 1996 van de Europese Raad).
 
- De Internationale Boekhoudkundige Standaarden (IPSAS/EPSAS) die meer en meer de voorkeur krijgen op lokale regelgeving om transparantie en vergelijkbaarheid te garanderen.
 
Daarnaast wordt het gebruik van FEDCOM ook meer en meer uitgewerkt en gesteunt op "Best Practices" en gestandaardiseerde en geïntegreerde processen om tot een optimaal beheer te komen. 

Hoe ziet de boekhouding van de Federale Staat eruit met FEDCOM?   

 
Dankzij FEDCOM beschikt de Federale Staat over een  software applicatie die een drielegige boekhouding integreert:
- De algemene boekhouding, die vergelijkbaar is met die van de private sector, om de evolutie van het patrimonium (balans) en de federale resultaten (resultatenrekening) op te volgen.
- De begrotingsboekhouding, om de uitvoering van de Staatsbegroting op te volgen.
- De analytische boekhouding, om de analyse van de uitgaven per kostencentrum op te volgen.

Voor deze integratie gebruikt de dienst Federale Accountant SAP (Enterprise Resource Planning). Deze toepassing werd op maat afgesteld onder de naam FEDCOM.
 

Welke overheidsdiensten zijn betrokken bij  FEDCOM? 

 
De volgende overheidsdiensten zijn betrokken bij FEDCOM:
- de 13 federale overheidsdiensten (FOD’s)
- de 2 programmatorische overheidsdiensten (POD’s)
- het Ministerie van Defensie
- de Federale Politie.
 
De andere federale organisaties die echter ook onderhevig zijn aan de wet van 22 mei 2003 betreffende de modernisering van de Rijkscomptabiliteit maken geen gebruik van FEDCOM. Er is een project opgestart om de cijfers van deze instellingen te capteren om een drieledig niveau (budget, monitoring en boekhouding) zodat er op termijn ook een totale geconsolideerde rekening opgemaakt kan worden.
 
FEDCOM heeft ook een impact op de manier waarop de controle organen zoals de Inspectie van Financiën en het Rekenhof hun controle uitvoeren over de Federale Overheidsdiensten.
 
 

Hoe is FEDCOM tot stand gekomen? 

 
FEDCOM was een federaal project met de bedoeling de Rijkscomptabiliteit op kasbasis te vervangen door een algemene dubbele boekhouding op transactiebasis. Het project werd gecoördineerd door de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B), in nauwe samenwerking mete de andere federale overheidsdiensten (FOD's), de programmatorische overheidsdiensten (POD's), het Ministerie van Defensie, en de Federale Politie.
De dienst Federale Accountant werd opgericht in mei 2007. In september 2007 werd de piloot van het FEDCOM project gelanceerd. De gebruikers van de pilootfase konden vanaf 1 januari 2009 binnen de toepassing werken.
Vanaf dit moment heeft dienst Federale Accountant geleidelijk zijn rol als SAP Competentie Center en ondersteunende dienst binnen het kader van FEDCOM ontwikkeld.
De andere bij het project betrokken organisaties zijn gefaseerd gestart. De projectfase werd tot een goed einde gebracht in februari 2012.

Hierbij vindt u de tijdslijn van het project.

 

FEDCOM in cijfers  

 
De toepassing telt vandaag (april 2015):
- 3 432 gebruikers, in 50 rollen voor 23 verschillende organisaties;
- 637 geconfigureerde transacties;
- 72 interfaces;
- 273 000 leveranciersgegevens ;
- ongever 5.000.000 uitgevoerde transacties per maand.
 
In het jaar 2014 verwerkten de organisaties die live waren:
- 69 000 bestelbonnen
- 99 000 opbrengsten
- 735 000 leveranciersfacturen
 

Hoe worden de gebruikers ondersteund? 

 
- Binnen de dienst Federale Accountant van de FOD B&B is sinds het begin van de rollout van FEDCOM gebouwd aan een intern Competentie Centrum waardoor wij in staat zijn om de gebruikers van de toepassing te ondersteunen in hun dagelijks werk en hunvragen naar nieuwigheden of verdereuitbreiding van de functionaliteiten.
 
- Het intern team is bovendien, voor het opzetten van nieuwe functionaliteiten of nieuwe SAP modules, ondersteund door een externe consultant.
 
-  Voor de gebruikers van FEDCOM is een documentatieplatform Find it! ingericht. Hierop zijn handleidingen, interactieve werkinstructies en alle overige documenten in verband met FEDCOM terug te vinden.
 
- Daarnaast verzorgt de dienst Federale Accountant opleidingen voor door de betrokken organisaties aangeduide sleutelgebruikers. De opleidingsmaterialen worden telkens via Find it! ter beschikking gesteld voor de hele gebruikersbasis.
 
- De gebruikers worden op de hoogte gehouden van veranderingen in het systeem door middel van de nieuwsbrief FEDCOM Update.
 
- Uiteraard verzorgt de dienst Federale Accountant ook een centrale Helpdesk.
 
 

Hoe is de dienst Federale Accountant georganiseerd?

De dienst Federale Accountant bestaat uit zeven diensten.

U kunt de organisatiestructuur hierbij raadplegen.


U hebt meer en/of specifieke vragen, wie contacteert u?

U wenst meer informatie, of u heeft nog vragen, contacteer ons dan via het contact formulier


 
 


 
 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten