Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 
 
:

Algemene gegevensbank

Algemene gegevensbank
22/03/2018 13:51

Wat doen we?

De Algemene Gegevensbank beheert statistieken over de Belgische overheidsfinanciën inzake:
ontvangsten;
uitgaven in termen van vastleggingen en ordonnanceringen;
kasverrichtingen;
schatkistverrichtingen.
 

Reden van oprichting

Door de hervormingen van de instellingen van 1980 en 1988 werden belangrijke bevoegdheden en financiële middelen overgedragen naar de Gemeenschappen en de Gewesten.
De Algemene Gegevensbank werd opgericht met als doel:
een breuk te voorkomen in de homogeniteit van de gegevens over de Belgische openbare financiën;
de vergelijkbaarheid van de begrotingsgegevens te waarborgen;
de economische en functionele classificatie en hergroepering van de begrotingsverrichtingen volgens gemeenschappelijke criteria toe te passen;
de aanrekening van de budgettaire gegevens van de gefedereerde entiteiten op elkaar af te stemmen;
de begrotingsverrichtingen te consolideren.
 

Hoe opgericht

Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991 ondertekend door de Minister van Financiën en de Minister van Begroting van de Belgische Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten.
 

Hoe werken we?

Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting (ICFB)

De ICFB houdt de hoge hand boven de Algemene Gegevensbank. Deze conferentie bestaat uit: de Ministers van financiën en begroting van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.
Het secretariaat bevindt zich op de Studiedienst van de Federale overheidsdienst van Financiën:
Mevrouw Carine SPINNOY, Adviseur-generaal van Financiën, FOD FINANCIEN, Studiedienst, North Galaxy, Toren B - 25ste verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 73, 1030 BRUSSEL, Tel: 0257/639.62 - Fax: 0257/950.78.
 

Werkgroep van de Algemene Gegevensbank

Heeft een dubbele taak:
Beheer van de Algemene Gegevensbank;
Verslag uitbrengen aan de Interministerieële Commissie voor Financiën en Begroting.
Samenstelling:
12 ambtenaren van de gefedereerde entiteiten aangewezen door de minister bevoegd voor Financiën en Begroting:
3 leden van het federaal Ministerie van Financiën;
2 leden van de FOD Budget en Beheerscontrole;
2 leden van de Vlaamse Gemeenschap;
1 lid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
1 lid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
1 lid van de Franse Gemeenschap;
1 lid van de Duitstalige Gemeenschap;
1 lid van het Waals Gewest.
 

Groep van Deskundigen van de Algemene Gegevensbank

Taak: economisch en functioneel coderen van de begrotingsverrichtingen
Samenstelling:
leden van de Werkgroep;
federaal Planbureau;
NBB/ INR;
Vlaamse Gemeenschapscommissie;
Franse Gemeenschapscommissie.

Secretariaat

Taak: ondersteunt de Werkgroep bij het beheer van de Algemene Gegevensbank.
Het secretariaat bevindt zich op de FOD Budget en Beheerscontrole.
 

Jaarverslagen

De Algemene Gegevensbank, opgericht door het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale overheid, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank van 1 oktober 1991, heeft als opdracht de statistieken omtrent overheidsfinanciën van de Centrale overheid te beheren en te waken over de uniforme opmaak van bedoelde statistieken. Dit streven naar uniformiteit laat het INR toe om kwaliteitsvolle overheidsrekeningen op te maken.
De Centrale overheid omvat: de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies. De Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie hebben zich later aangesloten bij de werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank. Hetjaarverslag van de Algemene Gegevensbank is samengesteld uit vier delen.
Het eerste deel bevat een samenvatting van de begrotingsverrichtingen van alle entiteiten van de Centrale overheid voor de verwezenlijkingen, de afsluiting en de initiële begroting. Het tweede deel bevat de economische en functionele hergroepering van de centrale overheid. Hier wordt bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen het begrotingssaldo en het vorderingensaldo volgens de nationale rekeningen.
Het derde deel bevat de meer gedetailleerde gegevens over de economische en functionele hergroepering.
Deel vier herneemt de kruistabellen van de economische en functionele hergroeperingen voor de verwezenlijkingen en de afsluiting.
De jaarverslagen kan u bestellen op het secretariaat van de algemene gegevensbank.
​​​
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten