Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 
 
:

Economische hergroepering

Economische hergroepering
6/04/2017 11:54
Een volgens de criteria van de economische classificatie uitgevoerde consolidatie van de begrotingsverrichtingen van de verschillende entiteiten van de centrale overheid en van sommige instellingen van openbaar nut en inclusief, zonodig, debudgetteringen.
Om de overstap te maken van de begroting naar de nationale rekeningen, is het noodzakelijk de ontvangsten en uitgaven onder te verdelen volgens hun economische aard. Dit gebeurt door de economische classificatie, een codificatiesysteem dat aan iedere begrotingspost een economische code toekent. Men dient de aandacht te vestigen op het verband tussen de economische code en de begrotingsposten. Volgens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991 moeten de kredieten toegekend aan de begrotingsprogramma's worden verdeeld in basisallocaties overeenkomstig met de indeling van de economische classificatie.
In dit artikel worden bedoeld de basisallocaties en de ontvangstenartikels in strikte zin die kunnen worden gedefinieerd als zijnde begrotingsartikels op vier decimale posities waarvan de eerste twee cijfers zijn gebaseerd op de economische classificatie en de laatste twee cijfers een louter rangschikkingsnummer zijn om de basisallocaties of ontvangstenartikels te klasseren binnen de begrotingsprogramma's.
De economische classificatie die thans wordt gebruikt is deze van oktober 2000, op grond van het ESR95.
Een economische code bestaat uit vier cijfers:
het eerste cijfer duidt aan of de basisallocatie overeenkomt met een lopende of met een kapitaalverrichting;
het tweede cijfer duidt aan of de verrichting slaat op een uitgave of op een ontvangst;
het derde en het vierde cijfer stellen subgroepen voor die meer gedetailleerde inlichtingen bieden.
Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan waartoe de verrichting behoort.

Als dit cijfer:
- gelijk is aan 0 : dan gaat het in dit geval om niet-gesplitste verrichtingen of interne verrichtingen. Niet-gesplitste verrichtingen worden, indien mogelijk, verdeeld over de hoofdgroepen 1 tot en met 9;
- tussen 1 tot en met 4 ligt : het gaat om een lopende verrichting, met name verrichtingen betreffende diensten (bijvoorbeeld lonen) en goederen (hoofdgroep 1), intresten en inkomsten uit eigendom (hoofdgroep 2), alsmede de lopende overdrachten buiten de overheid (hoofdgroep 3) en binnen de overheid (hoofdgroep 4);
- tussen 5 tot en met 8 ligt : het gaat om een kapitaalverrichting, met name verrichtingen inzake kapitaaloverdrachten buiten de overheid (hoofdgroep 5) en binnen de overheid (hoofdgroep 6), de investeringen (hoofdgroep 7), kredietverleningen en deelnemingen (hoofdgroep 8);
- gelijk is aan 9 : deze code komt overeen met verrichtingen inzake de staatsschuld, andere dan betalingen van rentelasten.

Het tweede cijfer brengt bijkomende verduidelijkingen aan. Als het tussen 1 tot en met 5 ligt, gaat het om een uitgave; tussen 6 tot en met 9 gaat het om een ontvangst.
 
 
Economische hergroepering van de verrichtingen van de federale overheid op basis van de economische classificatie van de ontvangsten en de uitgaven van de overheid -ESR95:
 

 


 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten